VISI

Menerapkan ilmu Naqli dan Aqli menerusi Pengajaran dan Pembelajaran untuk menghasilkan modal insan yang seimbang.


MISI

Bertekad menjadi sebuah entiti yang terkehadapan dalam menyampaikan ilmu dan kemahiran berteraskan penghayatan dan jati diri Islam bagi melahirkan insan yang bertanggungjawab ke atas kesejahteraan negara, ummah dan manusia sejagat.


OBJEKTIF

  1. Memartabatkan pengajian teras dalam arus perdana pendidikan negara.
  2. Menerapkan kesepaduan antara Naqli dan Aqli dalam setiap kursus pengajian teras yang ditawarkan.
  3. Menjalankan penyelidikan yang mengukuhkan visi dan misi Pusat dan Universiti.
  4. Mengembangkan disiplin ilmu dan kepakaran dalam bidang ketamadunan dan kemasyarakatan bagi meningkatkan kefahaman dan penghayatan masyarakat
  5. Menyokong USIM sebagai sebuah institusi ilmu yang terkehadapan berteraskan integrasi Naqli dan Aqli.