UNIT-UNIT PPT

Unit Wajib Universiti (UKWU)

berfungsi sebagai unit yang menguruskan dan menyelaraskan kursus-kursus wajib universiti seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada pelajar dari semua fakulti di USIM bagi membekalkan para pelajar dengan ilmu persediaan untuk hidup dalam masyarakat moden.

Terdapat dua belas (12) kursus di dalam UKWU iaitu :

•    UTC1012 Penghayatan Etika dan Peradaban
•    UTP1012 Falsafah dan Isu Semasa
•    UTK2012 Pemikiran Kreatif dan Penyelesaian Masalah
•    UTQ1042 Al Asas Fi al Quran wa as Sunnah
•    UBY1012 Bahasa Melayu Komunikasi
•    UTS1012 Pengantar Sains Islam
•    UTD2052 Dakwah dan Sirah Nabawiyyah
•    UTD1012 Akidah dan Tasawuf
•    UTF1032 Al Madkhal ila Al Fiqh Al Islami
•    UTI1012 Pengantar Pengajian Islam (QHOO sahaja)
•    UTU3012 Keusahawanan
•    UTC1022 Ethics and Civilization

Kesemua kursus di atas telah diterapkan dengan pendekatan integrasi naqli dan aqli dalam silibus kursus selaras dengan kehendak semasa Universiti.

Unit Kursus Wajib USIM (UKWUSIM) 

berfungsi sebagai unit yang menguruskan dan menyelaraskan kursus-kursus wajib yang diarahkan oleh USIM kepada pelajar dari semua fakulti di USIM bagi membekalkan para pelajar dengan ilmu integrasi naqli dan aqli.

Pada masa ini, terdapat dua (2) kursus di dalam UWKUSIM iaitu :

•    UTH3012 Pengajian Halaqah
•    UTT3012 Pengantar Kitab Turath

Kedua-dua kursus ini juga diterapkan dengan pendekatan integrasi aqli dan naqli di dalam silabus kursus selaras menjadikan pelajar USIM unik berbanding pelajar lepasan institusi pengajian tinggi (IPT) yang lain.

PENGAJARAN DALAM TALIAN

PENYELIDIKAN & PENERBITAN