Kursus Wajib Universiti

PPT menguruskan dan menyelaraskan kursus-kursus wajib universiti seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada pelajar dari semua fakulti di USIM bagi membekalkan para pelajar dengan ilmu persediaan untuk hidup dalam masyarakat moden. Terdapat dua belas (12) kursus iaitu UTC1012, UTP1012 , UTK2012, UTQ1042, UBY1012, UTS1012, UTD2052, UTD1012, UTF1032, UTI1012, UTU3012 dan UTC1022.

Kursus Wajib USIM

PPT menguruskan dan menyelaraskan kursus wajib yang diarahkan oleh USIM kepada pelajar dari semua fakulti di USIM bagi membekalkan para pelajar dengan ilmu integrasi naqli dan aqli. Pada masa ini, terdapat satu (1) kursus iaitu UTT3012 (Pengantar Kitab Turath).

KURSUS WAJIB UNIVERSITI DAN WAJIB USIM

PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN

Sinopsis: Kursus ini menerangkan tentang konsep etika daripada perspektif peradaban yang berbeza. Selain itu, perbincangan berkaitan isu-isu kontemporari dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan alam sekitar daripada perspektif etika dan peradaban dapat melahirkan pelajar yang bermoral dan professional. Matlamatnya agar pelajar dapat menghubungkaitkan etika dan kewarganegaraan berminda sivik untuk memperkukuhkan sosial ke arah kesepaduan nasional.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: –

Tenaga pengajar: PM Dr Mohd Azmir Mohd Nizah, PM Dr Abd Hakim Mohad, Dr Adibah Sulaiman, Dr Mashitah Sulaiman, Dr Latifah Ab Latif, Dr Ros Aiza Mohd Mokhtar, Dr Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Dr Khadijah Muda, Dr Kamal Azmi Ab Rahman dan Pn Siti Nor Baya Yacob.

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

Sinopsis: Kursus ini direka untuk menyediakan pelajar-pelajar dengan komponen asas bahasa Melayu yang merangkumi kemahiran membaca, bertutur, mendengar dan menulis. Pendedahan terhadap budaya Melayu dan persekitaran berbahasa Melayu turut diberikan supaya pelajar-pelajar dapat berkomunikasi dengan lebih baik.

Jam kredit: 2 jam

ETHICS AND CIVILIZATIONS

Synopsis: This course discusses ethical concepts from the perspective of various civilizations. In addition, the discussion on contemporary economic, political, social, cultural and environmental issues from an ethical and civilizational perspectives can produce students who are morally minded and behave, and professionally aware. At the end of this course students will be able to relate ethics and civic-minded citizenship to strengthen social cohesion towards national unity.

Credit hour: 2 hours

Moderator: Prof. Madya Dr. Abd. Hakim Bin Mohad @ Mohamad Ramli

Lecturer: Prof. Madya Dr. Abd. Hakim Bin Mohad @ Mohamad Ramli

AKIDAH DAN TASAWWUF

Sinopsis: Tujuan kursus ini diadakan ialah untuk membolehkan pelajar memahami hubungan antara Akidah dan Tasawwuf dari perspektif Islam. Ia juga menjelaskan Akidah Ahli Sunnah Waljamah mengenai konteks ketuhanan, kenabian dan juga perkara-perkara Sam’iyyat. Ilmu tassawuf pula dihuraikan sebagai metod penyucian hati (tazkiyyah al-Nafs) daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah yang menjadi wadah untuk makrifah Allah dan mengabdikan diri kepadaNya.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: En Yuseri Ahmad

Tenaga Pengajar: En Yuseri Ahmad, Dr. Mohammad Nashief S. Disomimba, Prof Madya Dr Md Yousuf Ali

DA’WAH DAN SIRAH NABAWIYAH

Sinopsis: Kursus ini merupakan kursus wajib universiti (WU) yang menekankan kepada pemahaman sirah nabawiyah yang menjadi asas kepada teori dan pelaksanaan da’wah. Kemahiran komunikasi serta kewajipan da’wah adalah keperluan untuk membina ketamadunan manusia dan menjadi teras kepada visi dan misi USIM.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: Encik Mohd Azhar Ibrahim Residi

Tenaga pengajar: Encik Mohd Azhar Ibrahim Residi, Dr. Suhailiza Binti Md. Hamdani, Prof. Madya Dr. Muhammad Khairi Bin Mahyuddin, Dr. Salah Mohamed Zaki Ibrahim, Dr. Ahmed Abdul Malik, Encik Muhammad Faiz Mukmin Bin Abdul Mutalib, Puan Nur Saidah Omar

AL-MADKHAL ILA FIQH AL-ISLAMI

Sinopsis: Kursus ini merupakan asas kepada pengetahuan dan metodologi pembelajaran berkaitan Perundangan Hukum Islam (al-fiqh al-Islamiy). Skop kursus ini merangkumi aspek sejarah dan perkembangan perundangan Islam, prinsip-prinsip dalam pensyariatan hukum Islam, bidang ibadat yang membincangkan bab taharah. solat, zakat, puasa, haji, serta isu atau permasalahan terkini yang berkaitan. Dalam bidang muamalat maliyyah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan harta, kursus ini juga membincangkan dari segi bentuk-bentuk akad atau transaksi muamalat serta isu-isu moden yang berkaitan. Dalam bidang munakahat (perkahwinan) pula, kursus ini juga membincangkan tentang konsep pernikahan dan pembentukan sebuah institusi keluarga, hak, kewajipan dan tanggungjawab dalam sebuah pernikahan, perceraian atau pembubaran pernikahan serta isu-isu semasa yang berkaitan. Selain itu, kursus ini juga membincangkan bab jenayah yang meliputi permasalahan hudud, Qisas, takzir serta isu-isu terkini yang berkaitan.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: Dr. Muhammad Aunurrochim Mas’ad Saleh

Tenaga pengajar: Dr. Muhammad Aunurrochim Mas’ad Saleh, Puan Nabilah Yusof @ Abdul Rahman, Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi, Dr. Setiyawan Bin Gunard, Dr. Fithriah Wardi, Dr. Zulfaqar Mamat, Dr. Baidar Mohammed Mohammed Hasan, Dr. Hussein ‘Azeemi Bin Abdullah Thaidi, Dr. Siti Syahirah Binti Saffinee, Encik Abada Tawfik Ahmad Bahnasy, Dr. Akbar Sarif

PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM

Sinopsis: Kursus ini merupakan asas kepada pengajian Islam.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: –

Tenaga Pengajar: –

CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING

Synopsis: This course is a compulsory course. The knowledge and the techniques of thinking and problem solving that are taught should be of use to any student during and after his/her university education. This course is also designed to address students’ creativity and innovation; one of the core principles of MOE’s soft skills elements.

Credit hour: 2 hours

Moderator: Dr. Farah Laili Binti Muda @ Ismail

Lecturers: Dr. Farah Laili Binti Muda @ Ismail, Dr. Anita Ismail, Puan Syarifah Nurolazan Binti Shaikh Ahmad, Dr. Rosfazila Binti Abd Rahman, Encik Sharbani Bin Harun

FALSAFAH DAN ISU SEMASA

Sinopsis: Kursus ini menerangkan tentang ilmu Falsafah, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara yang menjadi tunjang kepada Malaysia. Selain itu, perbincangan berkaitan isu-isu kotemporari dalam aspek Falsafah dan Isu Semasa dapat melahirkan pelajar yang lebih kritis dalam menangani permasalahan dalam kehidupan mereka serta berupaya menjadikan falsafah sebagai asas bagi menjalin dialog antara budaya serta memupuk nilai sepunya.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: –

Tenaga pengajar: PM Dr Mohd Azmir Mohd Nizah, PM Dr Abd Hakim Mohad, Dr Adibah Sulaiman, Dr Mashitah Sulaiman, Dr Latifah Ab Latif, Dr Ros Aiza Mohd Mokhtar, Dr Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Dr Khadijah Muda, Dr Kamal Azmi Ab Rahman dan Pn Siti Nor Baya Yacob.

AL ASAS FI QURAN WA SUNNAH

Sinopsis: Kursus ini menghendaki para pelajar mengadaptasikan teori Imam al-Ghazali dalam berkomunikasi dengan kandungan Quran menerusi hafalan dengan lisan, mentadabbur dengan akal, dan mengambil pengajaran dengan hati. Begitu juga peranan sunnah sebagai pelengkap kepada perundangan dan merupakan wahyu. Justeru pelajar akan didedahkan dengan gambaran awal terhadap kedudukan Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama kepada seluruh ilmu dan mengaplikasikannya dalam seluruh aspek kehidupan.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: Dr. Abdulloh Salaeh

Tenaga pengajar: Dr. Abdulloh Salaeh, Prof. Dr. Mohd. Fauzi Mohd. Amin, Encik Zamrie Ibrahim @ Musa, Dr. Syed Mohammad Chaedar, Dr. Adnan Moh’d Abdullah Shalash, Dr. Hayati Binti Hussin, Sukhairu Bin Sulaiman

PENGANTAR SAINS ISLAM

Sinopsis: This course is designed as a compulsory course for USIM undergraduate students by introducing Islamic Science and integration of Naqli and Aqli knowledge as defined by USIM. Discussion on the concept of science in Islamic Worldview and Islamic Science traditions is introduced with the emphasis on the importance of knowledge in the pursuit to understanding the purpose of existence and submission to Allah SWT. The discussion integrates three (3) major fields of knowledge that are social science and humanities, natural sciences, and Islamic religious studies. Inclusion of work ethics and professionalism in Islam will also be emphasized. Students will be introduced to several Muslim Scholars of the Golden Age and their contributions, while needed to further their readings and research for Muslim Scholars to the most recent at addressing contemporary issues through Islamic Science. Students will also be enriched with experiential learning in research and creatively produce infographic posters of Muslim Scholars and presenting them to the public, while reflecting to themselves to be highly inspired by the Scholars and the correct use of Al-Quran and Hadiths as the main sources of reference in Islamic Science.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: Dr. Faszly Rahim

Tenaga pengajar: Dr. Faszly Rahim, Prof. Ts. Dr. Norita Md Norwawi, Dr. Mohd Nazri Mohd Noor, Dr. Mohd Anuar Bin Mamat, Dr. Maisarah Binti Saidin, Dr. Nusairah Binti Ramli, Dr. Nurul Mukminah Binti Zainan Nazri, Sukhairu Bin Sulaiman

PENGANTAR KITAB TURATH

Sinopsis: Kursus ini juga diterapkan dengan pendekatan integrasi aqli dan naqli di dalam silabus kursus selaras menjadikan pelajar USIM unik berbanding pelajar lepasan institusi pengajian tinggi (IPT) yang lain.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: Encik Mohammad Aizuddin Abdul Aziz

Tenaga pengajar: Encik Mohammad Aizuddin Abdul Aziz, Encik Ahmad Norsyafwan Norawavi, Puan Rabiah Abdul Rahman

ENTREPRENEURSHIP

Sinopsis: This course aims to expose the concept of entrepreneurship particularly Islamic Entrepreneurship as the basis of inculcating innovative mindset among students across disciplines. By going through the process of entrepreneurship from the business perspective, students are expected to gain experience on how opportunities are brought into the market.

Jam kredit: 2 jam

Moderator: Dr. Suhaida Herni Binti Suffarruddin

Tenaga pengajar: Dr. Suhaida Herni Binti Suffarruddin, Encik Mohammad Noorizzuddin Nooh, Dr. Avylin Roziana Binti Mohd Ariffin, Puan Kasumalinda Binti Alwi, Puan Siti Nurulhuda Binti Nordin, Puan Norasikin Binti Salikin, Encik Mahdhir Bin Abdullah, Puan Intan Fatimah Binti Anwar, Dr. Mohd Shukor Bin Harun, Dr. Mohd Faisol Bin Ibrahim, Prof. Madya Dr. Jamal Abdul Nassir Bin Shaari, Dr. Syahnaz Binti Sulaiman, Dr. Noradilah Binti Abdul Hadi, Dr. Nur Aqilah Hazirah Binti Mohd Anim, Dr. Nur I’ffah Binti Muhammad Nasir, Dr. Nurul Adilah Binti Hasbullah, Dr. Amalina Binti Mursidi, Dr. Wan Nurhanan Binti Wan Suhaimi